Văn phòng Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông báo Thời khóa biểu HKI năm học 2016 - 2017 như sau:

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2016 - 2017

 

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

Số
TC

Buổi 1

Từ ngày

Đến ngày

Tiết

Thứ

Phòng

DH16TA1

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

1-5

5

P.04

7/11/16

8/1/17

DH16TA1

Luyện âm

Nguyễn Thị Tuyết Phương

3

2-5

3

P.09

7/11/16

15/1/17

DH16TA1

Tiếng anh tổng quát 1

Nguyễn Minh Triết

3

8-11

5

P.05

7/11/16

15/1/17

DH16TA1

Tin học căn bản

Võ Quốc Tuấn

3

8-11

6

PM1

7/11/16

15/1/17

DH16TA1

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

2

 

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

7-11

5

P.04

7/11/16

8/1/17

DH16TA2

Luyện âm

Nguyễn Thị Tuyết Phương

3

8-11

3

P.09

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Tiếng anh tổng quát 1

Nguyễn Minh Triết

3

2-5

5

P.09

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Tin học căn bản

Lê Thanh

3

2-5

2

PM1

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

6

 

7/11/16

15/1/17

DH16TA3

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

1-5

5

P.04

7/11/16

8/1/17

DH16TA3

Luyện âm

Phan Thị Hiển Vinh

3

2-5

3

P.03

7/11/16

15/1/17

DH16TA3

Tiếng anh tổng quát 1

Hà Thiên Vương

3

2-5

4

P.05

7/11/16

15/1/17

DH16TA3

Tin học căn bản

Đỗ Thị Kim Dung

3

2-5

2

PM1

7/11/16

15/1/17

DH16TA3-N1

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

2

 

7/11/16

15/1/17

DH16TA3-N2

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

6

 

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

1-5

5

P.04

7/11/16

8/1/17

CD16TA

Luyện âm

Phan Thị Hiển Vinh

3

2-5

3

P.03

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Tiếng anh tổng quát 1

Hà Thiên Vương

3

2-5

4

P.05

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Tin học căn bản

Đỗ Thị Kim Dung

3

2-5

2

PM1

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

6

 

7/11/16

15/1/17

 

Trân trọng /./

Văn phòng khoa Ngoại Ngữ trân trọng thông báo lịch thi kết thúc học phần HKII năm học 2015 - 2016 như sau:

                                 

                                 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

MÔN THI

NGÀY THI

THỨ

GIỜ THI

LỚP

PHÒNG

GVGD

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

DH14TA1

P.07

Thầy Long

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

DH14TA2

P.08

Thầy Long

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

DH14TA3

P.08

Thầy Long

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

CD14TA

P.08

Thầy Long

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA1

P.07

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA2

P.02

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA3

P.08

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA4

P.08

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

CD15TA

P.08

Bernard Gravel

Đọc 3

23/05/2016

2

14h00-15h30

DH13TA1

P.05

Thầy Triết

Đọc 3

23/05/2016

2

14h00-15h30

DH13TA2

P.07

Thầy Triết

Đọc 3

23/05/2016

2

14h00-15h30

LT15TA

P.07

Thầy Triết

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15TH

P.05

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15TCNH

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15KD

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15KT1

P.05

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15KT2

P.02

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15KS1

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15KS2

P.08

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15LH

P.02

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15TA1

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15TA2

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15TA3

P.02

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15TA4

P.07

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

CD15TCNH

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

CD15TA

P.07

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

CD15KS

P.08

Cô Lý

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

DH14TA3

P.02

Hà Thiên Vương

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

CD14TA

P.02

Hà Thiên Vương

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

DH14TA1

P.05

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

DH14TA2

P.01

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Hình vị học

28/05/2016

7

14h00-15h30

DH13TA1

P.02

Cô Hòa

Hình vị học

28/05/2016

7

14h00-15h30

DH13TA2

P.05

Cô Hòa

Hình vị học

28/05/2016

7

14h00-15h30

LT15TA

P.05

Cô Hòa

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA2

P.05

Hồ Hồng Hạnh

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA4

P.02

Hồ Hồng Hạnh

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

CD15TA

P.02

Hồ Hồng Hạnh

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA1

P.08

Trương Thị Hòa

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA3

P.07

Trương Thị Hòa

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

DH14TA3

P.02

Hà Thiên Vương

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

CD14TA

P.02

Hà Thiên Vương

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

DH14TA1

P.05

Trương Thị Hòa

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

DH14TA2

P.07

Trương Thị Hòa

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA1

P.05

Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA2

P.07

Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA3

P.08

Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA4

P.08

Trương Thị Hòa

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

CD15TA

P.08

Trương Thị Hòa

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TH

P.02

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TCNH

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KD

P.02

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KT1

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KT2

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14KS1

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KS2

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KS3

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14LH

P.05

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TA1

P.07

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TA2

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TA3

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14TH

P.02

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

CD14KD

P.05

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

CD14KT

P.05

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14KS

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14LH

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14TA

P.08

Cô Lý

 

Trân trọng /./

Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ trân trọng thông báo về quy trình xin bảng điểm như sau:

 

QUY TRÌNH XIN BẢNG ĐIỂM

 

- Bước 1: Sinh viên soạn email với nội dung như sau:

+ Tiêu đề: Xin bảng điểm

+ Nội dung: Họ tên: ...............................

                   Lớp: ...................................

                   MSSV: ...............................

                   Lí do xin bảng điểm: xin học bổng, xin việc làm, ...

- Bước 2: Sinh viên gửi email đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ba ngày sau khi gửi email, sinh viên đến Phòng Đào tạo gặp chị Vi để nhận bảng điểm

 

Trân trọng /./

                   

 

        Vào lúc 14h:00 ngày 14/4/2016, khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức thành công cuộc thi “UPT’s Got Talent 2016”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo hơn 300 sinh viên đến tham gia và cỗ vũ. “UPT’s Got Talent 2016” bao gồm 3 phần thi được lồng ghép vào nhau, đó là: MC, hát Tiếng Anh và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh.

 

        Bên cạnh đó, các tiết mục khách mời được trình diễn bằng Tiếng Nga đã góp phần làm cho cuộc thi thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Ban Giám Khảo và khán giả đã được chứng kiến nhiều tiết mục đặc sắc, vượt ngoài mong đợi. Cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã tìm ra được nhiều gương mặt sáng giá.

 

        Cuối cùng, Khoa Ngoại Ngữ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị khách mời đến từ các Resort nổi tiếng tại Mũi Né: Ông Phạm Vũ Phong – Tổng Giám đốc Sài Gòn Mũi Né Resort; Ông  Phan Văn Toàn – Tổng Giám đốc Allezboo Beach Resort & Spa; Bà Hồ Thị Liên Thành – Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Mũi Né Resort. Cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Phan Thiết đã tận tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho chương trình. Cảm ơn cô Trương Thị Hòa – phó trưởng khoa  Ngoại Ngữ, đã khởi xướng một chương trình ý nghĩa và thiết thực cho sinh viên có cơ hội thể hiện khả năng Tiếng Anh trước công chúng và cô Nguyễn Thị Tuyết Phương – Tổng phụ trách chương trình, đã nhiệt tình giúp đỡ các thí sinh có được những màn trình diễn tốt nhất. Khoa Ngoại Ngữ xin gửi lời cảm ơn đến thầy Normand Bernard Gravel và cô Phan Thị Hiển Vinh, giảng viên khoa Ngoại Ngữ,  đồng thời là ban Giám Khảo, đã dành thời gian quý báu đến tham gia chương trình .Cảm ơn sự hiện diện của Quý thầy cô từ các phòng ban, các khoa. Ngoài ra, khoa Ngoại Ngữ xin cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Nhạc “Acoustic Club Phan Thiet” .Sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả và sự tham gia tích cực của các thí sinh là yếu tố làm nên sự thành công của cuộc thi!

 

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ trân trọng thông báo về việc đăng kí tham gia chương trình Đại sứ sinh viên StudyAdelaide 2016 như sau:

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỨ SINH VIÊN STUDYADELAIDE 2016

 

StudyAdelaide (Du học Adelaide) là tổ chức trực thuộc chính phủ bang Nam Úc, giữ vai trò về thông tin truyền thông và thu hút sinh viên quốc tế đến du học tại bang Nam Úc, thủ phủ là thành phố Adelaide.

StudyAdelaide đang tìm kiếm những bạn trẻ Việt Nam có thể cùng đồng hành trong các hoạt động xã hội và quảng bá các sự kiện của mình.

Đại sứ sinh viên 2016 sẽ được StudyAdelaide tài trợ chuyến đi học tập và trải nghiệm cuộc sống thú vị tại thành phố Adelaide, Úc.

Đảm nhiệm vai trò này, bạn sẽ được làm việc cùng đội ngũ của StudyAdelaide đưa ra những ý tưởng cho các hoạt động, sự kiện... để thu hút học sinh, sinh viên quốc tế và tư vấn, chia sẻ với họ về những trải nghiệm của bạn tại Adelaide.

Với những phần thưởng hấp dẫn và cơ hội được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm thú vị và quý báu trong năm tới.

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

- Là công dân Việt Nam

- Từ 16 tuổi trở lên

- Học sinh, sinh viên các trường THPT và ĐH - CĐ trong cả nước

- Năng động, thân thiện và có kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh khá - tốt

- Tích cực, am hiểu việc sử dụng các phương tiện social media

- Kinh nghiệm trong các hoạt động tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng

- Có tìm hiểu, hiểu biết về thành phố Adelaide nói riêng và nước Úc nói chung

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: 

 Đến hết 16:00 ngày 31/03/2016. Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được liên hệ để tham gia vòng phỏng vấn.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 01 chuyến bay khứ hồi đến thành phố Adelaide, Úc

- Nơi ở cho sinh viên trong 04 tuần

- 01 Khóa học tiếng Anh trong 04 tuần

- 1,000 AUD Chi phí tiêu dùng

- Trải nghiệm cuộc sống ở thành phố Adelaide và Nam Úc

... VÀ CƠ HỘI BỐC THĂM TRÚNG MỘT IPHONE 6S DÀNH CHO 10 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC NHẤT

(Để biết đầy đủ thông tin chi tiết của chương trình hãy click vào đường link http://vietnam.studyadelaide.com/studentambassador/)

Khoa Ngoại Ngữ nhận thấy đây là chương trình rất thiết thực, yêu cầu ứng tuyển tham gia không cao, nếu được trúng tuyển sẽ giúp cho sinh viên của Trường có cơ hội giao lưu học tập, giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế, và đặc biệt có trải nghiệm cuộc sống mới thú vị ở Adelaide (nhiều lần được bầu chọn là thành phố sạch nhất thế giới, có rất nhiều lễ hội nên cũng thường được nghe với tên gọi là festival state, ...).

Trường hợp các bạn ứng viên muốn tìm hiểu, hiểu biết về thành phố Adelaide nói riêng và nước Úc nói chung, cũng như cách thức đăng ký tham gia có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Quản lí khoa học để được hỗ trợ (theo tinh thần "to the best of our knowledge").

 

Trân trọng /./

 

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...