Văn phòng khoa Ngoại Ngữ trân trọng thông báo lịch thi kết thúc học phần HKII năm học 2015 - 2016 như sau:

                                 

                                 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

MÔN THI

NGÀY THI

THỨ

GIỜ THI

LỚP

PHÒNG

GVGD

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

DH14TA1

P.07

Thầy Long

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

DH14TA2

P.08

Thầy Long

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

DH14TA3

P.08

Thầy Long

Tiếng Anh du lịch 1

28/05/2016

7

8h00-9h30

CD14TA

P.08

Thầy Long

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA1

P.07

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA2

P.02

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA3

P.08

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

DH15TA4

P.08

Bernard Gravel

Tiếng Anh tổng quát 2

31/05/2016

3

8h00-9h30

CD15TA

P.08

Bernard Gravel

Đọc 3

23/05/2016

2

14h00-15h30

DH13TA1

P.05

Thầy Triết

Đọc 3

23/05/2016

2

14h00-15h30

DH13TA2

P.07

Thầy Triết

Đọc 3

23/05/2016

2

14h00-15h30

LT15TA

P.07

Thầy Triết

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15TH

P.05

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15TCNH

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15KD

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15KT1

P.05

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

DH15KT2

P.02

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15KS1

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15KS2

P.08

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15LH

P.02

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15TA1

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

8h00-9h30

DH15TA2

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15TA3

P.02

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

DH15TA4

P.07

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

26/05/2016

5

14h00-15h30

CD15TCNH

P.04

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

CD15TA

P.07

Cô Lý

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2

27/05/2016

6

8h00-9h30

CD15KS

P.08

Cô Lý

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

DH14TA3

P.02

Hà Thiên Vương

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

CD14TA

P.02

Hà Thiên Vương

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

DH14TA1

P.05

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Đọc 2

25/05/2016

4

14h00-15h30

DH14TA2

P.01

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Hình vị học

28/05/2016

7

14h00-15h30

DH13TA1

P.02

Cô Hòa

Hình vị học

28/05/2016

7

14h00-15h30

DH13TA2

P.05

Cô Hòa

Hình vị học

28/05/2016

7

14h00-15h30

LT15TA

P.05

Cô Hòa

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA2

P.05

Hồ Hồng Hạnh

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA4

P.02

Hồ Hồng Hạnh

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

CD15TA

P.02

Hồ Hồng Hạnh

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA1

P.08

Trương Thị Hòa

Nghe 1

4/06/2016

7

8h00-9h30

DH15TA3

P.07

Trương Thị Hòa

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

DH14TA3

P.02

Hà Thiên Vương

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

CD14TA

P.02

Hà Thiên Vương

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

DH14TA1

P.05

Trương Thị Hòa

Nghe 3

7/06/2016

3

8h00-9h30

DH14TA2

P.07

Trương Thị Hòa

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA1

P.05

Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA2

P.07

Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA3

P.08

Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

DH15TA4

P.08

Trương Thị Hòa

Ngữ pháp 2

7/06/2016

3

14h00-15h30

CD15TA

P.08

Trương Thị Hòa

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TH

P.02

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TCNH

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KD

P.02

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KT1

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KT2

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14KS1

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KS2

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14KS3

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

DH14LH

P.05

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TA1

P.07

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TA2

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

DH14TA3

P.08

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14TH

P.02

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

CD14KD

P.05

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

2/06/2016

5

8h00-9h30

CD14KT

P.05

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14KS

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14LH

P.04

Cô Lý

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3/06/2016

6

8h00-9h30

CD14TA

P.08

Cô Lý

 

Trân trọng /./

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...