Văn phòng Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông báo Thời khóa biểu HKI năm học 2016 - 2017 như sau:

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2016 - 2017

 

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

Số
TC

Buổi 1

Từ ngày

Đến ngày

Tiết

Thứ

Phòng

DH16TA1

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

1-5

5

P.04

7/11/16

8/1/17

DH16TA1

Luyện âm

Nguyễn Thị Tuyết Phương

3

2-5

3

P.09

7/11/16

15/1/17

DH16TA1

Tiếng anh tổng quát 1

Nguyễn Minh Triết

3

8-11

5

P.05

7/11/16

15/1/17

DH16TA1

Tin học căn bản

Võ Quốc Tuấn

3

8-11

6

PM1

7/11/16

15/1/17

DH16TA1

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

2

 

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

7-11

5

P.04

7/11/16

8/1/17

DH16TA2

Luyện âm

Nguyễn Thị Tuyết Phương

3

8-11

3

P.09

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Tiếng anh tổng quát 1

Nguyễn Minh Triết

3

2-5

5

P.09

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Tin học căn bản

Lê Thanh

3

2-5

2

PM1

7/11/16

15/1/17

DH16TA2

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

6

 

7/11/16

15/1/17

DH16TA3

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

1-5

5

P.04

7/11/16

8/1/17

DH16TA3

Luyện âm

Phan Thị Hiển Vinh

3

2-5

3

P.03

7/11/16

15/1/17

DH16TA3

Tiếng anh tổng quát 1

Hà Thiên Vương

3

2-5

4

P.05

7/11/16

15/1/17

DH16TA3

Tin học căn bản

Đỗ Thị Kim Dung

3

2-5

2

PM1

7/11/16

15/1/17

DH16TA3-N1

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

2

 

7/11/16

15/1/17

DH16TA3-N2

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

6

 

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1

Nguyễn Thị Lý

3

1-5

5

P.04

7/11/16

8/1/17

CD16TA

Luyện âm

Phan Thị Hiển Vinh

3

2-5

3

P.03

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Tiếng anh tổng quát 1

Hà Thiên Vương

3

2-5

4

P.05

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Tin học căn bản

Đỗ Thị Kim Dung

3

2-5

2

PM1

7/11/16

15/1/17

CD16TA

Giáo dục thể chất 1

Phan Minh Mẫn

2

9-11

6

 

7/11/16

15/1/17

 

Trân trọng /./

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...