Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty

MSSV: 1357010063

Lớp: DH13TA2

Ngày sinh: 20/02/1995

Thành tích:

ĐTB  2013 – 2014: 3.49

Xếp loại: Giỏi

 

Hoạt động phong trào: lớp trưởng gương mẫu luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Đi tiên phong trong các hoạt đông, phong trào do khoa và trường tổ chức.

Là thành viên câu lạc bộ tiếng Anh của khoa Ngoại ngữ.

 

 

Sinh viên của năm

Họ và Tên: Phan Gia Thịnh MSSV: 1257010023 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 27/01/1990 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Phạm Mỹ Ty MSSV: 1357010063 Lớp: DH13TA2 Ngày sinh: 20/02/1995 Thành tích: ĐTB  2013 – ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh (bên trái) MSSV: 1057010239 Lớp: K2570101 Ngày sinh: 06/01/1991 Thành tích: ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương MSSV: 1257010035 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 01/11/1994 Thành tích: ĐTB ...
Họ và Tên: Lâm Kiều Oanh MSSV: 1257010019 Lớp: DH12TA Ngày sinh: 23/01/1994 Thành tích: ĐTB ...